Reeglid

1.Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.toiduturg.ee (edaspidi veebikeskond) omanik ja haldaja on Tehnikamarket OÜ (edaspid Toiduturg.ee), äriregistri kood 11785004.

1.2. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks Toiduturg.ee-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.3. Toiduturg.ee võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures. 

1.4. Toiduturg.ee võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat. 

1.5. Toiduturg.ee pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot kuulutuste kohta, lisada ise kuulutusi ning kasutada muid Toiduturg poolt pakutavaid teenuseid. 

1.6. Müügi- jm tehinguid sõlmivad kasutajad omavahel ilma Toiduturg.ee sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. Toiduturg.ee ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest. 

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja Toiduturg.ee vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. 

1.8. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut. 

2. Materjalid ja lingid

2.1. Toiduturg.ee veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Toiduturg.ee-le. 

2.2. Toiduturg.ee võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta. 

2.3. Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset või toodet kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami ja pildina logo vmt. Keelatud on ka reklaamida interneti aadresse ja kodulehekülgi. Nimetatud kohustuse rikkumisel on Toiduturg.ee-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale. 

2.4. Veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja toodetele. Selliste materjalide ja toodete eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja Toiduturg.ee veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene Toiduturg.ee-le ega kasutajale. 

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

3.1. Toiduturg.ee töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on Toiduturg.ee-le edastanud (kuulutuste tekstides, SMS-teenuse tellimisel, foorumi, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine Toiduturg.ee-le ei ole kohustuslik, välja arvatud kontaktandmed juhuks, kui kasutaja soovib Toiduturg.ee vastust oma taotlusele, tellimuse täitmist, SMS-teenuse tellimisel vms. 

3.2. Kasutaja on kohustatud esitama veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel enda valitud andmeid. 

3.3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parandada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid. 

3.4. Toiduturg.ee kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. 

3.5. Toiduturg.ee ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid Toiduturg.ee andmebaasis säilitama. Toiduturg.ee-l on õigus säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse sisestamisel määratud perioodi jooksul ja / või ajavahemikus, mis on vajalik Toiduturg.ee funktsioonide täitmiseks seonduvalt vastavate kuulutustega. 

3.6. Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks, näiteks võimalike ostjate ja müüjate vahendamiseks teatud kuulutusele. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada Toiduturg.ee-lt kommertsteadaandeid, reklaammaterjale ning teavet Toiduturg.ee toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks. 

3.7. Toiduturg.ee ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. 

3.8. Toiduturg.ee-l on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle Toiduturg.ee poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel. 

3.9. Toiduturg.ee võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks Toiduturg.ee-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris. 

3.10. Kui kasutaja soovib teada, millised andmed Toiduturg.ee andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine kasutustingimustes toodud Toiduturg.ee e-maili aadressil. 

3.11. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada. 

3.12. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Toiduturg.ee poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud Toiduturg.ee e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. 

4. Autoriõigused

4.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Toiduturg.ee-le või on Toiduturg.ee-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas. 

4.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja Toiduturg.ee-le loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Toiduturg.ee-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele. 

4.3. Kasutaja võib veebikeskkonnas avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma Toiduturg.ee nõusolekuta avalikult kasutada viidates Toiduturg.ee-le kui allikale. 

5. Reklaam

5.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb Toiduturg.ee-le saata vastava sisuga e-kiri aadressile info@toiduturg.ee lisades sellele soovi korral bänneri faili. Toiduturg.ee-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. Toiduturg.ee-l on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid. 

5.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on Toiduturg.ee-l õigus reklaami esitamine lõpetada, nõuda kahju hüvitamist ja kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.

6. Lõppsätted

6.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja Toiduturg.ee vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Toiduturg.ee ja teiste kasutajate ees. 

6.2. Toiduturg.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult. 

6.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Toiduturg.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. 

6.4. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Toiduturg.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.